Kinderrijk heeft een conitnurooster, oudergesprekken van 30 minuten en Engels op school vanaf groep 1

Leren op KinderRijk

​​Kenmerkend voor KinderRIjk

  • ​Continurooster
  • Eigen NSO georganiseerd door SKBNM
  • Voldoende instroommogelijkheid (ook vanaf 3 jaar)
  • Oudergesprekken van 30 minuten, min. 2x per jaar
  • Is samenwerking met ouders een must en leuk
  • Engelse les vanaf groep 1
  • Bewegingsonderwijs door vakleerkracht vanaf groep 1​
  • Wereldoriëntatie vanaf groep 1 (geïntegreerd geschiedenis/aardrijkskunde/biologie
  • Hebben we combigroepen: 1-2/ 3-4-5 / 6-7-8 /
  • Doen we als gehele school veel samen: Kerstmarkt ,lentefeest, sportdag, waterdag, eindmusical

​Wat leren de kinderen

Vanzelfsprekend voldoet de aangeboden leerstof aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De kinderen op basisschool KinderRijk leren meer dan de kerndoelen. Door de manier van werken leren kinderen te plannen, reflecteren en presenteren. Dit leeraanbod wordt deels aangeboden via een methode maar vooral in de thema's die we vormgeven. Hierin zijn alle vakgebieden geïntegreerd (lezen, schrijven, taal, wereldoriëntatie e.d.).

Hoe leren de kinderen?

Kinderen werken zoveel mogelijk zelfstandig. Naast individuele instructie wordt er ook gewerkt in subgroepen. Zo wordt er samengewerkt aan bepaalde taken en kunnen kinderen elkaar ondersteunen waar nodig. Hierdoor leren de kinderen met elkaar en van elkaar.

Hoe volgen wij de leerlingen?

We observeren de leerlingen gedurende de dag tijdens de activiteiten. Zo kunnen we bepalen waar ze in hun ontwikkeling zijn en hoe we ze verder kunnen helpen. Deze observaties leggen we vast in het systeem waarin we ook plannen en gelijk vervolgactiviteiten kunnen voorbereiden. Daarnaast houden we de leerontwikkeling van de leerlingen ook bij met citotoetsen en nemen we de methodetoetsen af en gebruiken de leerlijnen (leerdoelen afkomstig uit de kerndoelen) om de leerlingen individueel goed te volgen en te kunnen inspelen op vorderingen en hiaten. Ook wordt de Cito Eindtoets afgenomen.

Wat gebeurt er in de Thuisgroep

Kinderen zitten in een onder-, midden- of bovenbouwthuisgroep met een vaste leerkracht. In de thuisgroep vinden de lessen plaats. In de ochtend wordt er gewerkt aan taal, rekenen en zelfstandig werk. Hierbij wordt dus het werk op maat (in niveaugroepen) aangeboden. In de middag wordt er gewerkt aan Engels, techniek, Tekenen, Handvaardigheid, Drama en Muziek.     ​

​Portfolio en weektaken

Ieder kind heeft een eigen portfolio waarin de resultaten van de lessen, de ontwikkeling van de leerdoelen en de taken wordt bijgehouden. De dagelijkse/wekelijkse taken van de leerlingen staan in de individuele weektaak. De weektaak wordt gemaakt door de leerkracht en wekelijks besproken met de leerling. Deze werkwijze met weektaken wordt gehanteerd vanaf groep 3. ​

Portfoliogesprek

De Ouders worden met regelmaat betrokken bij deze portfoliogesprekken (30 minuten minimaal twee keer per schooljaar). Op basis van het portfolio worden de vorderingen van het kind bijgehouden in een leerlingvolgsysteem.