Medezeggenschap

KinderRijk beschikt over een medezeggenschapraad (MR). Aan deze raad nemen twee ouders en twee leerkrachten deel.
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestaat uit Arnold Vroege (vz) en Ingrid Brons (secr).
De personeelsgeleding bestaat uit Mirjam van Vliet en Leonie van der Heyden

Voor vragen en het indienen van onderwerpen voor de vergadering kunt u altijd één van de MR leden op school aanspreken of anders te mailen naar: mr.kri@basisschoolkinderrijk.nl  De MR spreekt mee over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs aan de kinderen te maken hebben zoals de ouderbijdrage, de ouderavonden, de schoolgids, het kwaliteitszorgplan etc. Directie en bovenschools management zijn wettelijk verplicht de MR te informeren, en ten aanzien van bepaalde onderwerpen advies of instemming van de MR te vragen. Het doel is dat in dit samenspel de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd evenals de  voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.  Eén lid van de personeelsgeleding en één lid van de oudergeleding neemt ook deel aan de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm waarbij KinderRijk is aangesloten. ​